Про державний земельний кадастр

  17:07   20-03-2007

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державний земельний кадастр

(Редакция законопроекта подготовленная к повторному второму чтению)
Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері державного земельного кадастру з метою інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами та використання його відомостей.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
державний земельний кадастр – єдина державна система відомостей та документів, яка містить дані про земельні ділянки, їх правовий режим, а також дані про оцінку земель, їх кількісну та якісну характеристики, розподіл між власниками і користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок;
ведення державного земельного кадастру – систематизація документованих відомостей шляхом ведення земельно-кадастрової документації та ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру відповідно до закону;
ведення земельно-кадастрової документації – систематизація та зберігання відомостей і документів про земельні ділянки, кількісну і якісну характеристики земель, їх оцінку, розподіл між власниками і користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок, та передача їх до бази даних державного земельного кадастру, а також ведення книги записів реєстрації державних актів і договорів оренди землі, поземельної книги, чергового кадастрового плану та інших відомостей і документів відповідно до закону;
земельно-кадастрові роботи – роботи з кадастрового зонування території, кадастрових зйомок, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок, обліку кількості та якості земель;
земельно-кадастрова документація – затверджені в установленому законодавством порядку текстові та графічні матеріали про кількісні, якісні, економічні характеристики та правовий режим земель, а також кадастровий план, книга записів реєстрації державних актів та договорів оренди землі, поземельна книга тощо;
кадастрове зонування – встановлення меж територіальних зон, кадастрових зон і кварталів;
кадастрові зйомки – комплекс робіт з встановлення або відновлення меж земельних ділянок, земельних угідь, обмежень, виготовлення кадастрових планів, погодження меж з суміжними власниками і користувачами земельних ділянок відповідно до закону;
державна реєстрація земельних ділянок – процедура внесення достовірної інформації про земельні ділянки, суб’єктів прав на них та правовстановлюючі документи шляхом ведення книги записів реєстрації державних актів і договорів оренди землі, поземельної книги;
облік кількості земель – відображення у відомостях і документах даних, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та видами земельних угідь;
земельні угіддя – землі, які систематично використовуються або придатні до використання для конкретних господарських цілей та розрізняються за природно-історичними ознаками;
облік якості земель – відображення у відомостях і документах даних, які характеризують земельні угіддя за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів, їх функціональним використанням тощо;
кадастровий номер – індивідуальний, що не повторюється на всій території України, знаковий код (номер) кожної земельної ділянки, який зберігається за нею весь час її існування;
кадастровий план земельної ділянки – графічне зображення, що відображає місцезнаходження земельної ділянки, її зовнішні межі, межі земельних угідь та земель, обмежених у використанні та обмежених правами інших осіб, із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки тощо;
територіальна зона – частина території, яка характеризується особливим правовим режимом використання земельних ділянок, межі якої визначені при зонуванні земель відповідно до закону.

Стаття 2. Система державного земельного кадастру

Система державного земельного кадастру – сукупність взаємоповязаних організаційно-правових, технологічних, економічних та методичних заходів із створення і ведення державного земельного кадастру.
Система державного земельного кадастру включає:
законодавчо визначену діяльність у сфері державного земельного кадастру та його правове регулювання;
державне та самоврядне управління у сфері державного земельного кадастру;
здійснення земельно-кадастрових робіт, ведення державного земельного кадастру та земельно-кадастрової документації на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;
державний та самоврядний контроль у сфері державного земельного кадастру;
наукове, кадрове та фінансове забезпечення державного земельного кадастру.

Стаття 3. Субєкти державного земельного кадастру

Суб’єктами державного земельного кадастру є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

Стаття 4. Об’єкти державного земельного кадастру

Об’єктами державного земельного кадастру є територія України, території адміністративно-територіальних одиниць, територіальні зони, кадастрові зони, земельні ділянки.

Стаття 5. Принципи ведення державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр базується на таких основних принципах:
єдності методів ведення державного земельного кадастру;
об’єктивності, достовірності, актуальності та повноти відомостей і документів державного земельного кадастру;
відкритості та доступності відомостей державного земельного кадастру, законності їх одержання, поширення і зберігання;
безперервності внесення до державного земельного кадастру характеристик земельних ділянок, що змінюються;
документування всієї земельно-кадастрової інформації.

Стаття 6. Правове регулювання державного земельного кадастру

Правове регулювання державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного, Земельного кодексів України, цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів, які видаються відповідно до них.

Стаття 7. Мета державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр створюється і ведеться з метою:
інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих фізичних та юридичних осіб при регулюванні земельних відносин;
організації раціонального використання та охорони земель;
здійснення землеустрою;
обліку цінності землі у складі природних ресурсів та її вартості як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві;
встановлення обґрунтованих розмірів плати за землю;
контролю за використанням та охороною земель;
іншої діяльності, пов’язаної з володінням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками.

Стаття 8. Місце державного земельного кадастру в регулюванні земельних відносин та в державних інформаційних системах

Відомості та документи державного земельного кадастру є державним інформаційним ресурсом і є джерелом інформаційного обміну відомостями при регулюванні земельних відносин.
Дані державного земельного кадастру є базовими для ведення інших кадастрів (містобудівного, водного, лісового тощо).
Органи, які здійснюють ведення державного земельного кадастру, а також інших кадастрів та управління ними, координують свою діяльність у частині інформаційної і технологічної взаємодії на основі відомостей державного земельного кадастру відповідно до закону.

Стаття 9. Статус відомостей державного земельного кадастру

Відомості державного земельного кадастру носять відкритий характер, за винятком відомостей, віднесених законом до категорії інформації з обмеженим доступом.

Розділ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 10. Органи, що здійснюють регулювання у сфері державного земельного кадастру

Регулювання у сфері державного земельного кадастру здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та іншими органами виконавчої влади в межах повноважень, встановлених законом.

Стаття 11. Повноваження Верховної Ради України у сфері державного земельного кадастру

До повноважень Верховної Ради України у сфері державного земельного кадастру належить:
затвердження загальнодержавних програм у сфері державного земельного кадастру;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до Конституції України.

Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного земельного кадастру

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері державного земельного кадастру належить:
реалізація державної політики у сфері державного земельного кадастру;
організація ведення державного земельного кадастру;
розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм у сфері державного земельного кадастру;
визначення розмірів плати за надання відомостей державного земельного кадастру юридичним і фізичним особам та порядку використання отриманих коштів;
організація розробки і затвердження в межах своїх повноважень нормативно-правових актів щодо ведення державного земельного кадастру, в тому числі земельно-кадастрової документації, відповідно до закону;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону.

Стаття 13. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері державного земельного кадастру

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері державного земельного кадастру належить:
забезпечення реалізації державної політики у сфері державного земельного кадастру на території Автономної Республіки Крим;
участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних програм у сфері державного земельного кадастру та республіканських програм щодо ведення державного земельного кадастру;
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державного земельного кадастру;
організація здійснення земельно-кадастрових робіт на території Автономної Республіки Крим;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону.

Стаття 14. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері державного земельного кадастру

До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері державного земельного кадастру належить:
забезпечення реалізації державної політики у сфері державного земельного кадастру;
участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних програм у сфері державного земельного кадастру та регіональних, місцевих програм щодо ведення державного земельного кадастру;
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державного земельного кадастру;
координація здійснення земельно-кадастрових робіт;
підготовка пропозицій щодо планування здійснення земельно-кадастрових робіт;
інформування населення щодо результатів, одержаних у процесі здійснення земельно-кадастрових робіт;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону.

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державного земельного кадастру

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державного земельного кадастру належить:
внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері державного земельного кадастру і забезпечення її реалізації;
участь у розробленні та реалізації загальнодержавних програм у сфері державного земельного кадастру, регіональних і місцевих програм щодо ведення державного земельного кадастру;
здійснення експертизи державних програм і проектів з питань земельно-кадастрових робіт, а також техніко-економічних обґрунтувань цих програм і проектів відповідно до закону;
ведення державного земельного кадастру на місцевому, регіональному, загальнодержавному рівнях, а також земельно-кадастрової документації відповідно до закону, крім випадків, визначених статтями 18 та 20 цього Закону;
створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру;
організація здійснення земельно-кадастрових робіт;
розроблення та затвердження нормативно-технічних документів у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону.

Стаття 16. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері державного земельного кадастру

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері державного земельного кадастру належить:
забезпечення реалізації державної політики у сфері державного земельного кадастру;
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державного земельного кадастру;
затвердження республіканської програми щодо ведення державного земельного кадастру;
організація здійснення земельно-кадастрових робіт на землях, що перебувають у спільній власності територіальних громад та затвердження земельно-кадастрової документації відповідно до закону;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону.

Стаття 17. Повноваження обласних рад у сфері державного земельного кадастру

До повноважень обласних рад у сфері державного земельного кадастру належить:
забезпечення реалізації державної політики у сфері державного земельного кадастру;
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державного земельного кадастру;
затвердження регіональної програми щодо ведення державного земельного кадастру;
організація здійснення земельно-кадастрових робіт на землях, що перебувають у спільній власності територіальних громад та затвердження земельно-кадастрової документації відповідно до закону;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону.

Стаття 18. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері державного земельного кадастру

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у сфері державного земельного кадастру на відповідній території належить:
розробка, затвердження і реалізація місцевих програм щодо ведення державного земельного кадастру;
ведення земельно-кадастрової документації відповідно до закону;
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державного земельного кадастру;
організація та координація здійснення земельно-кадастрових робіт;
організація і здійснення самоврядного контролю у сфері державного земельного кадастру;
погодження і затвердження земельно-кадастрової документації відповідно до закону;
інформування населення щодо результатів, одержаних у процесі здійснення земельно-кадастрових робіт;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону.

Стаття 19. Повноваження районних рад у сфері державного земельного кадастру

До повноважень районних рад у сфері державного земельного кадастру належить:
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державного земельного кадастру;
організація здійснення земельно-кадастрових робіт на землях, що перебувають у спільній власності територіальних громад;
розробка, затвердження і реалізація місцевих програм щодо ведення державного земельного кадастру;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону.

Стаття 20. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері державного земельного кадастру

До повноважень сільських, селищних, міських рад на їх території у сфері державного земельного кадастру належить:
розробка, затвердження і реалізація місцевих програм щодо ведення державного земельного кадастру;
погодження і затвердження земельно-кадастрової документації відповідно до закону;
організація та координація здійснення земельно-кадастрових робіт;
ведення земельно-кадастрової документації (поземельної книги, книги записів реєстрації державних актів та договорів оренди землі, чергового кадастрового плану і додаткових відомостей) відповідно до законодавства;
організація і здійснення самоврядного контролю у сфері державного земельного кадастру;
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державного земельного кадастру;
інформування населення щодо результатів, одержаних у процесі здійснення земельно-кадастрових робіт;
вирішення інших питань у сфері державного земельного кадастру відповідно до закону.

Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 21. Склад відомостей і документів державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр містить відомості і документи, затверджені в установленому порядку, про земельні ділянки незалежно від форми власності та цільового призначення.
Дані державного земельного кадастру про правовий режим земель, обмеження прав, кадастрове зонування, встановлені затвердженою земельно-кадастровою документацією, є обов’язковими для власників і користувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок, а також для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Зміни у відомості та документи державного земельного кадастру вносяться відповідно до закону.
Власники і користувачі, у тому числі орендарі земельних ділянок, при проведенні земельно-кадастрових робіт зобов’язані забезпечити доступ виконавцям цих робіт до земельних ділянок, на яких проводяться ці роботи.

Стаття 22. Організація і планування земельно-кадастрових робіт

Організація і планування земельно-кадастрових робіт на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях здійснюються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до закону.
Організація і планування земельно-кадастрових робіт у межах окремих земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні, у тому числі на умовах оренди, здійснюються їх власниками чи користувачами.

Стаття 23. Підстави для проведення земельно-кадастрових робіт

Земельно-кадастрові роботи здійснюються на підставі:
рішень відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування;
договорів між юридичними чи фізичними особами (власниками чи користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок) та виконавцями земельно-кадастрових робіт;
судових рішень.

Стаття 24. Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація з питань проведення земельно-кадастрових робіт

Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація з питань проведення земельно-кадастрових робіт установлюють порядок організації і виконання земельно-кадастрових робіт, їх склад і зміст, вимоги до них, норми і правила їх виконання, а також зміст відповідної земельно-кадастрової документації та вимоги до її оформлення.
Нормативно-правові акти з питань проведення земельно-кадастрових робіт затверджуються Кабінетом Міністрів України, а нормативно-технічна документація з питань проведення земельно-кадастрових робіт – центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів відповідно до закону.

Стаття 25. Стандартизація та нормування у сфері державного земельного кадастру

Стандартизація та нормування у сфері державного земельного кадастру полягає в розробленні державних стандартів, норм і правил, що встановлюють комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, які регламентують здійснення земельно-кадастрових робіт, розробку земельно-кадастрової документації з урахуванням соціальних, технічних, екологічних, економічних та інших умов.
Державні стандарти, норми і правила у сфері державного земельного кадастру розробляються і затверджуються в установленому законом порядку.

Стаття 26. Замовники і виконавці земельно-кадастрових робіт

Замовниками земельно-кадастрових робіт можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також юридичні і фізичні особи, які прийняли рішення про проведення земельно-кадастрових робіт і можуть забезпечити їх фінансування.
Виконавцями земельно-кадастрових є юридичні та фізичні особи, які отримали в установленому законом порядку ліцензії на виконання відповідних робіт.
Відносини між замовником і виконавцем земельно-кадастрових робіт регулюються законодавством України і договором.

Стаття 27. Загальні вимоги до земельно-кадастрових робіт

Земельно-кадастрові роботи виконуються на основі технічного завдання, яке видається замовником робіт.
Склад, зміст, вимоги, норми і правила виконання відповідних земельно-кадастрових робіт визначаються відповідно до закону.

Стаття 28. Порядок користування відомостями державного земельного кадастру

Для здійснення повноважень, визначених законом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування користуються відомостями і документами державного земельного кадастру на безоплатній і безвідмовній основі.
Юридичні та фізичні особи мають право користуватися відомостями державного земельного кадастру з дотриманням вимог цього Закону, Закону України “Про інформацію” та інших законів України.
Термін надання відомостей і документів державного земельного кадастру не може перевищувати 10 днів з дня надходження відповідного звернення.
Надання відомостей державного земельного кадастру здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ТА ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Стаття 29. Рівні ведення державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр ведеться за єдиною системою, яка складається з трьох рівнів:
місцевого (району, у розрізі сіл, селищ, міст, міст Києва і Севастополя);
регіонального (Автономної Республіки Крим, області);
загальнодержавного (по Україні в цілому).

Стаття 30. Порядок ведення державного земельного кадастру на місцевому рівні

На місцевому рівні в державному земельному кадастрі містяться і зберігаються відомості та документи про землі, що знаходяться в межах району (в розрізі сіл, селищ, міст районного значення), міст обласного значення та міст Києва і Севастополя.
На місцевому рівні містяться і зберігаються відомості і документи державного земельного кадастру про межі адміністративно-територіальних одиниць, територіальних та кадастрових зон, кадастрових кварталів, земельних ділянок, земель з особливим режимом використання, про кількісну і якісну характеристики земель та їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами, у тому числі орендарями земельних ділянок, а також кадастровий план села, селища, міста, району, індексна кадастрова карта.

Стаття 31. Порядок ведення державного земельного кадастру на регіональному рівні

На регіональному рівні в державному земельному кадастрі містяться і зберігаються відомості та документи про землі в межах території Автономної Республіки Крим, області, у розрізі районів, міст обласного значення.
На регіональному рівні в державному земельному кадастрі містяться відомості та документи про межі адміністративно-територіальних одиниць, про розподіл земель між власниками і користувачами, у тому числі орендарями земельних ділянок, про кількісну і якісну характеристики, оцінку земель, а також індексна кадастрова карта.

Стаття 32. Порядок ведення державного земельного кадастру на загальнодержавному рівні

На загальнодержавному рівні в державному земельному кадастрі містяться і зберігаються відомості та документи про землі в межах території України (в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя).
На загальнодержавному рівні в державному земельному кадастрі містяться відомості і документи про державний кордон України, межі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, про розподіл земель між власниками і користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок, їх кількісну і якісну характеристики, оцінку земель, правовий режим, а також індексна кадастрова карта.

Стаття 33. Порядок ведення земельно-кадастрової документації

На місцевому рівні при веденні земельно-кадастрової документації накопичуються і зберігаються відомості та документи про земельні ділянки, що знаходяться в межах села, селища, міста, району.
На місцевому рівні при веденні земельно-кадастрової документації містяться відомості і документи про межі земельних ділянок, адміністративно-територіальних одиниць, територіальних та кадастрових зон, кадастрових кварталів, про розподіл земельних ділянок між власниками і користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок, про кількісну і якісну характеристики земельних ділянок та їх оцінку, а також ведуться книги записів реєстрації державних актів та договорів оренди землі, поземельна книга, черговий кадастровий план, кадастровий план села, селища, міста, району.
Дані земельно-кадастрової документації, необхідні для ведення державного земельного кадастру на місцевому рівні, органи місцевого самоврядування передають безоплатно органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Порядок та строки передачі даних земельно-кадастрової документації, необхідних для ведення державного земельного кадастру на місцевому рівні, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 34. Забезпечення ведення державного земельного кадастру

Ведення державного земельного кадастру забезпечується шляхом внесення до відомостей даних про межі адміністративно-територіальних одиниць, земельних ділянок, про правовий режим земель, площі, місцезнаходження, якісну і кількісну характеристики, оцінку та вартість земель на підставі даних документації з землеустрою, відомостей, поданих власниками і користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок, результатів проведення землевпорядних, топографо-геодезичних, картографічних робіт, ґрунтових, геоботанічних, містобудівних, радіологічних та інших обстежень і розвідувань, технічної документації з оцінки земель, а також виконанням робіт, повязаних з обліком кількості та якості земель, кадастрового зонування території.
Земельно-кадастрові роботи виконуються в порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 35. Порядок проведення кадастрового зонування території України

Кадастрове зонування території України здійснюється з метою встановлення меж територіальних та кадастрових зон, кадастрових кварталів.
Порядок кадастрового зонування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 36. Порядок проведення кадастрових зйомок

Кадастрові зйомки проводяться особами, які отримали в установленому законом порядку ліцензії на проведення робіт із землеустрою та виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 37. Порядок проведення бонітування ґрунтів

Бонітування ґрунтів проводиться в порядку, встановленому законодавством України.
Відомості державного земельного кадастру містять дані бонітування ґрунтів, необхідні для науково-обгрунтованого розміщення сільськогосподарського виробництва, проведення землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, економічної та грошової оцінки земель, визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Стаття 38. Порядок проведення економічної оцінки земель

Економічна оцінка земель проводиться в порядку, встановленому законодавством України.
Відомості державного земельного кадастру містять дані економічної оцінки земель, що необхідні для проведення грошової оцінки земель.

Стаття 39. Порядок проведення грошової оцінки земель

Грошова оцінка земель провадиться в порядку, встановленому законодавством України.
Відомості державного земельного кадастру містять дані нормативної та експертної грошової оцінки земель і використовуються для визначення розміру земельного податку, орендної плати за землі державної і комунальної власності та вчинення цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

Стаття 40. Порядок здійснення державної реєстрації земельних ділянок

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється шляхом ведення книги записів реєстрації державних актів і договорів оренди землі та поземельної книги.
Державна реєстрація земельних ділянок ведеться на паперових та електронних носіях. За наявності розбіжностей між даними паперових та електронних носіїв переважну силу мають дані на паперових носіях, якщо інше не встановлено законом.
Державна реєстрація земельних ділянок проводиться безоплатно органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки при видачі ними документів, що посвідчують право на земельну ділянку.
Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, які ведуть державну реєстрацію земельних ділянок, безоплатно в десятиденний строк передають інформацію органам, які здійснюють державну реєстрацію речових прав та їх обмежень, в обсязі, необхідному для виконання ними своїх повноважень, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 41. Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно та обмежень цих прав

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно та їх обмежень здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».
Орган, який здійснює державну реєстрацію речових прав та їх обмежень, безоплатно в десятиденний строк з дня реєстрації передає інформацію в обсязі, необхідному для ведення державного земельного кадастру, органу, який здійснює ведення державного земельного кадастру, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 42. Книга записів реєстрації державних актів і договорів оренди землі

Книга записів реєстрації державних актів і договорів оренди землі ведеться із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок окремо для:
державних актів на межі адміністративно-територіальних одиниць;
державних актів на право комунальної власності на землю;
державних актів на право власності на земельну ділянку юридичних осіб;
державних актів на право власності на земельну ділянку фізичних осіб;
державних актів на право постійного користування земельною ділянкою;
договорів оренди земельних ділянок.
Форма книги записів реєстрації державних актів і договорів оренди землі та порядок її ведення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 43. Поземельна книга

Поземельна книга містить відомості про:
кадастровий номер земельної ділянки;
місцезнаходження, місце проживання та ідентифікаційний код (номер) юридичної або фізичної особи, у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди, якої перебуває земельна ділянка;
місцезнаходження земельної ділянки (село, селище, місто, район, область), її правовий режим, обмеження, основне цільове призначення, площу, земельні угіддя, оцінку, а також інші характеристики земельної ділянки, відповідно до затвердженої форми;
кадастровий план земельної ділянки.
Форма поземельної книги та порядок її ведення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 44. Порядок проведення обліку кількості та якості земель

Облік земель включає облік кількості та якості земельних угідь і земельних ділянок.
Облік кількості та якості земель ведеться щодо власників і користувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок.
Облік кількості земель відображає площу земельної ділянки за видами земельних угідь відповідно до класифікації, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними та набутими властивостями, що впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів, їх функціонального використання тощо.
Облік кількості та якості земель на підприємствах, в установах та організаціях ведеться в земельно-кадастровій книзі цих організацій.
Облік кількості та якості земель на рівні села, селища, міста і району включає процедуру перевірки повноти і правильності відомостей про земельну ділянку, нанесення меж земельної ділянки на черговий кадастровий план, занесення даних про земельну ділянку до поземельної книги.
Звітність з кількісного обліку земель складається щорічно, а про якість земель – один раз у п’ять років відповідно до порядку заповнення форм звітності з кількісного (якісного) обліку земель, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів за погодженням з органом статистики.
Форма книги обліку кількості та якості земель підприємства, установи та організації та порядок її ведення затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Склад відомостей та порядок обліку кількості та якості земель визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розділ V. ВІДОМОСТІ ТА ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ТА ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Стаття 45. Відомості та документи державного земельного кадастру на загальнодержавному рівні

Відомості та документи державного земельного кадастру на загальнодержавному рівні містять:
індексну кадастрову карту адміністративно-територіальної одиниці;
зведені відомості про наявність і використання земель, їх розподіл за власниками і користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок, угіддями та видами економічної діяльності;
банк даних економічної оцінки земель;
банк даних бонітування грунтів;
банк даних нормативної грошової оцінки земель;
банк даних експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Стаття 46. Відомості та документи державного земельного кадастру на регіональному рівні

Відомості та документи державного земельного кадастру на регіональному рівні містять:
індексну кадастрову карту адміністративно - територіальної одиниці;
зведені відомості про наявність і використання земель, їх розподіл за власниками і користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок, угіддями та видами економічної діяльності;
банк даних кількісного обліку земель;
банк даних якісного обліку земель;
банк даних бонітування ґрунтів;
банк даних економічної оцінки земель;
банк даних нормативної грошової оцінки земель;
банк даних експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Стаття 47. Відомості та документи державного земельного кадастру на місцевому рівні

Відомості та документи державного земельного кадастру на місцевому рівні містять:
відомості про наявність і використання земель, їх розподіл за власниками і користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок, угіддями та видами економічної діяльності;
індексну кадастрову карту кадастрового кварталу, зони, адміністративно-територіальної одиниці;
зведені дані якісного обліку земель;
інформацію щодо бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та грошової оцінки земель;
кадастровий план адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 48. Відомості та документи земельно-кадастрової документації на місцевому рівні

Відомості та документи земельно-кадастрової документації на місцевому рівні містять:
індексну кадастрову карту кадастрового кварталу, зони, адміністративно-територіальної оджиниці;
книгу записів реєстрації державних актів і договорів оренди землі;
поземельну книгу;
черговий кадастровий план;
відомості обліку кількості та якості земель;
дані бонітування ґрунтів;
дані економічної оцінки земель;
дані нормативної грошової оцінки земель та земельних ділянок;
дані експертної грошової оцінки земельних ділянок;
кадастровий план села, селища, міста, району.
Органи місцевого самоврядування можуть самостійно встановлювати додатковий перелік відомостей земельно-кадастрової документації, яка виготовляється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Стаття 49. Кадастровий план

Кадастровий план земельної ділянки, кварталу, зони, села, селища, міста, району складається для графічного відображення необхідних елементів земельно-кадастрової інформації в масштабі, який забезпечує точність її відображення.
На кадастровому плані зазначаються територіальні зони, кадастрові зони і квартали та їх межі, а також межі та кадастрові номери земельних ділянок, межі земельних угідь, межі земельних сервітутів.
Кадастровий план створюється на паперових та електронних носіях.
Зміст і порядок відображення земельно-кадастрової інформації на кадастровому плані встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 50. Черговий кадастровий план

Черговий кадастровий план ведеться в межах кадастрового кварталу, кадастрової зони, в цілому в межах території адміністративно-територіальної одиниці.
Черговий кадастровий план ведеться на паперових та електронних носіях.
На черговому кадастровому плані зазначаються номери кадастрової зони та кварталу, їх межі, розміри і кадастрові номери земельних ділянок, межі земельних угідь, земельних сервітутів, охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель.

Стаття 51. Індексна кадастрова карта

Індексна кадастрова карта створюється для відображення місцезнаходження і нумерації земельних ділянок і є єдиною для ведення державного земельного кадастру та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень.
Індексна кадастрова карта містить інформацію про межі земельних ділянок та їх кадастрові номери, в розрізі кадастрового кварталу, кадастрової зони, адміністративно-територіальної одиниці у масштабі, який забезпечує точність її відображення.
Індексна кадастрова карта створюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 52. Кадастровий номер земельної ділянки

Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України.
Кадастровий номер – індивідуальний номер, який присвоюється земельній ділянці в процесі державної реєстрації земельних ділянок і залишається незмінним протягом усього часу існування земельної ділянки як обєкта права власності або права користування.
Порядок присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 53. Автоматизована система державного земельного кадастру

Ведення державного земельного кадастру здійснюється засобами автоматизованої системи на місцевому (у розрізі села, селища, міста, району), регіональному та загальнодержавному рівнях згідно з державними стандартами, нормами та правилами.
База даних автоматизованої системи державного земельного кадастру включає відомості про територіальні зони, земельні ділянки, їх правовий режим, систематизований облік власників і користувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок.
Порядок занесення даних до автоматизованої системи державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ VI. ДЕРЖАВНИЙ ТА САМОВРЯДНИЙ КОНТРОЛЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 54. Державний контроль у сфері державного земельного кадастру

Державний контроль у сфері державного земельного кадастру спрямований на забезпечення дотримання встановленого законодавством порядку ведення державного земельного кадастру та земельно-кадастрової документації, а також виконання земельно-кадастрових робіт.
Основними завданнями державного контролю у сфері державного земельного кадастру є:
забезпечення дотримання вимог цього Закону та інших законів України;
забезпечення дотримання встановлених законодавством державних стандартів, норм і правил при веденні державного земельного кадастру та земельно-кадастрової документації і проведенні земельно-кадастрових робіт;
забезпечення законності використання відомостей та документів державного земельного кадастру;
забезпечення об’єктивності, достовірності і повноти даних державного земельного кадастру.
Державний контроль у сфері державного земельного кадастру здійснюється відповідно до законодавства України.

Стаття 55. Державна експертиза земельно-кадастрової документації

Земельно-кадастрова документація підлягає державній експертизі в порядку, встановленому законом.

Стаття 56. Відповідальність за порушення законодавства у сфері державного земельного кадастру

Порушення законодавства України у сфері державного земельного кадастру тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Стаття 57. Відшкодування збитків, заподіяних у результаті діяльності у сфері державного земельного кадастру

Збитки, заподіяні неправомірними діями чи бездіяльністю при веденні державного земельного кадастру та земельно-кадастрової документації, здійсненні земельно-кадастрових робіт фізичній чи юридичній особі, підлягають відшкодуванню в повному обсязі у порядку, встановленому законом.

Стаття 58. Вирішення спорів у сфері державного земельного кадастру

Спори між суб’єктами державного земельного кадастру, що виникають у сфері державного земельного кадастру, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 59. Самоврядний контроль у сфері державного земельного кадастру

Самоврядний контроль у сфері державного земельного кадастру здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами відповідно до законодавства України.

Розділ VII. НАУКОВЕ, КАДРОВЕ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 60. Наукове забезпечення у сфері державного земельного кадастру

Наукове забезпечення у сфері державного земельного кадастру здійснюється Національною академією наук України, Українською академією аграрних наук, мережею науково-дослідних установ та навчальних закладів у порядку, встановленому законами України.

Стаття 61. Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка та атестація спеціалістів у сфері державного земельного кадастру

Професійною діяльністю у сфері державного земельного кадастру можуть займатися громадяни, які мають спеціальну вищу освіту відповідного рівня і професійного спрямування, а також громадяни, які пройшли навчання за програмою спеціальної підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Підготовка спеціалістів у сфері державного земельного кадастру здійснюється у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації.
Післядипломна освіта у сфері державного земельного кадастру здобувається на факультетах вищих навчальних закладів, курсах підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, спеціалізованих курсах, навчальних центрах.

Стаття 62. Фінансування діяльності у сфері державного земельного кадастру

Фінансування діяльності у сфері державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом.
Ведення державного земельного кадастру фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Ведення земельно-кадастрової документації, закупівля товарів, виконання робіт та послуг за державним замовленням, у тому числі виконання науково-дослідних робіт у сфері державного земельного кадастру фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3–4, ст. 27) такі зміни:
1) пункт “г” статті 15 викласти в такій редакції:
“г) ведення державного земельного кадастру відповідно до закону”;
2) частину першу статті 193 викласти в такій редакції:
“1. Державний земельний кадастр – єдина державна система відомостей та документів, яка містить дані про земельні ділянки, їх правовий режим, а також дані про оцінку земель, їх кількісну та якісну характеристики, розподіл між власниками і користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок”;
3) статті 202–204 викласти в такій редакції:
"Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок
Державна реєстрація земельних ділянок – процедура внесення достовірної інформації про земельні ділянки, суб’єкти прав на них та правовстановлюючі документи шляхом ведення книги записів реєстрації державних актів і договорів оренди землі, поземельної книги.
Стаття 203. Облік кількості та якості земель
1. Облік кількості земель – відображення у відомостях і документах даних, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та видами земельних угідь.
2. Облік якості земель – відображення у відомостях і документах даних, які характеризують земельні угіддя за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів, їх функціональним використанням тощо.
Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру
Державний земельний кадастр ведеться в порядку, визначеному законом”.


ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" Верховна Рада України постановляє: 1. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 28, ст. 131 із змінами та доповненнями) такі зміни: 1) у статті 1 цифри та слова     “...

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ від 10.02.2007 № 71 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2007 р. за № 116/13383 Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України(ВИТЯГ) На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 58 «Про реорганізацію Департаменту з пита...